Imgflip Logo Icon

confusing car

confusing car | image tagged in obi-wan visible confusion,star wars prequels | made w/ Imgflip meme maker
share
46,229 views 1162 upvotes Made by mynameisani 1 month ago
Add Meme
Add Image
Post Comment
Best first
153 Comments
reply
16 ups, 1m,
3 replies
australia | image tagged in australia | made w/ Imgflip meme maker
reply
11 ups, 1m,
1 reply
ǝɹǝɥʇ uʍop ǝpᴉsdn sᴉ ƃuᴉɥʇ ʎɹǝʌǝ 'ǝsuǝs sǝʞɐɯ ʇɐɥʇ ɐǝʎ
reply
6 ups, 1m,
1 reply
ʇɐɥʍ
reply
12 ups, 1m,
5 replies
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoפ
ƃuᴉlǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ noʎ llǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ I
ʇᴉ ʎɐld ɐuuoƃ ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʍouʞ ǝM
uo ƃuᴉoƃ uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ ǝpᴉsuI
ʇᴉ ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ ǝɹ,noʎ ʇnq ƃuᴉɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹno⅄
ƃuol os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝǝs oʇ puᴉlq ooʇ ǝɹ,noʎ ǝɯ llǝʇ ʇ,uop
ƃuᴉlǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ ǝɯ ʞsɐ noʎ ɟᴉ pu∀
ʇᴉ ʎɐld ɐuuoƃ ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʍouʞ ǝM
uo ƃuᴉoƃ uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ ǝpᴉsuI
ʇᴉ ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ ǝɹ,noʎ ʇnq ƃuᴉɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹno⅄
ƃuol os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝᴉl ɐ llǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝl ɐuuoƃ ɹǝʌǝu 'dn noʎ ǝʌᴉƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoפ
ƃuᴉlǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ noʎ llǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ I
ʎnƃ ɹǝɥʇo ʎuɐ ɯoɹɟ sᴉɥʇ ʇǝƃ ʇ,uplnoʍ no⅄
ɟo ƃuᴉʞuᴉɥʇ ɯ,I ʇɐɥʍ s,ʇuǝɯʇᴉɯɯoɔ llnɟ ∀
I op os puɐ sǝlnɹ ǝɥʇ ʍouʞ no⅄
ǝʌol oʇ sɹǝƃuɐɹʇs ou ǝɹ,ǝM
reply
6 ups, 1m,
3 replies
ǝw ʎllnB n ⅄
reply
4 ups, 1m
rick roll | image tagged in rick roll | made w/ Imgflip meme maker
reply
3 ups, 1m,
1 reply
hey welcome to bermuda, you guys' comments went all the way through the ground and hit here, ain't that cool
reply
2 ups, 1m
reply
0 ups, 1m,
1 reply
How do I flip my text?
reply
0 ups, 1m
idk im just copy pasting individual letters of their comments. im guessing it's something on lingojam though
reply
4 ups, 1m,
1 reply
reply
4 ups, 1m,
3 replies
Stop swearing or no clothes-wearing
reply
2 ups, 1m,
1 reply
fixed it
reply
0 ups, 1m
Thx
reply
1 up, 1m,
1 reply
reply
1 up, 1m
I said no swearing plz
reply
1 up, 1m
Ummm, what the hell?
reply
[deleted]
2 ups, 1m
reverse
reply
2 ups, 1m,
1 reply
reply
2 ups, 1m,
1 reply
reply
1 up, 1m,
1 reply
Reverse? Okay...
reply
2 ups, 1m,
1 reply
No u die not reversed rickroll
reply
1 up, 1m
reply
1 up, 1m,
1 reply
reply
1 up, 1m
Why?
reply
6 ups, 1m
reply
0 ups, 1m
reply
9 ups, 1m
Lol get loled
reply
7 ups, 1m,
1 reply
reply
[deleted]
0 ups, 1m
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnntroducing the all new pet-truck!
There are no windows so you will have to be careful!
Haveeeeeeeeeeeee funnnnnnnnnnnn!
reply
5 ups, 1m
reply
4 ups, 1m
reply
4 ups, 1m
reply
4 ups, 1m
reply
4 ups, 1m
reply
[deleted]
3 ups, 1m
reply
3 ups, 1m
reply
3 ups, 1m
i actually want this
reply
3 ups, 1m
reply
3 ups, 1m
reply
2 ups, 1m,
1 reply
reply
1 up, 1m,
1 reply
reply
0 ups, 1m
reply
2 ups, 1m
...
reply
2 ups, 1m
it's deception, they want the insurance money because it looks like it's upside down
reply
2 ups, 1m,
2 replies
what happens if it flips in an accident?
reply
2 ups, 1m
reply
0 ups, 1m
reply
2 ups, 1m
Now it just needs to levitate and it's perfect
reply
1 up, 1m
stop it. get some help.
Show More Comments
Flip Settings
memes
gifs
other
Created with the Imgflip Meme Generator
EXTRA IMAGES ADDED: 1
  • image.png
  • Obi-Wan Visible Confusion
  • hotkeys: D = random, W = upvote, S = downvote, A = back
    Feedback