Imgflip Logo Icon

National Meme Day

National Meme Day | February 6th should be National Meme Day in honor of Rick Astley's birthday. | image tagged in memes,change my mind,funny | made w/ Imgflip meme maker
79,074 views 1766 upvotes Made by welplayedmemes 3 years ago
Change My Mind memeCaption this Meme
203 Comments
28 ups, 3y,
2 replies
Rick Astley | APPROVED | image tagged in rick astley | made w/ Imgflip meme maker
[deleted]
2 ups, 3y
BUT HE SAID HE’D NEVER GIVE YOU UP
1 up, 3y
NEVER GONNA FROST MY CAKE  NEVER GONNA DECORATE IT NEVER GONNA SLICE IT UP OR DESSERT YOU ! | made w/ Imgflip meme maker
22 ups, 3y,
2 replies
Anime Yes Yes Yes Yes | image tagged in anime yes yes yes yes | made w/ Imgflip meme maker
12 ups, 3y
2 ups, 3y
Maybe It should be national troll day instead. Save another day for National Meme Day
17 ups, 3y,
2 replies
4 ups, 3y,
1 reply
2 ups, 3y
2 ups, 3y
XD
16 ups, 3y
16 ups, 3y,
3 replies
12 ups, 3y,
1 reply
my only issue is that it should be International Meme Day, not national.
4 ups, 3y,
1 reply
the diference?
1 up, 3y,
1 reply
national = just in the country
international = all over the globe
1 up, 3y
ok then I agree
[deleted]
4 ups, 3y
Yes it is
3 ups, 3y,
1 reply
we got 2 days bois
3 ups, 3y,
3 replies
1 more!
[deleted]
3 ups, 3y,
1 reply
on saturday? im too lazy to look at my calender
3 ups, 3y
exactly, WE NEED TO RAMPAGE MEMES ON IMGFLIP OF RICKROLL TOMORROW
3 ups, 3y,
3 replies
Today!!! Please read this uʍop ǝpısdn

noʎ ʇɹǝsǝp ɹǝʌǝ 'ɹǝʌǝu ןן,I
noʎ ʇɹnɥ puɐ punoɹɐ unɹ ɹǝʌǝu ןן,I 'oN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʇnq ƃuıɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ
ƃuoן os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹǝsǝp ɹǝʌǝ 'ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹnɥ puɐ punoɹɐ unɹ ɹǝʌǝu ןן,I 'oN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝǝs oʇ puıןq ooʇ ǝɹ,noʎ ǝɯ ןןǝʇ ʇ,uoᗡ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ ǝɯ ʞsɐ noʎ ɟı pu∀
ʇı ʎɐןd ɐuuoƃ ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʍouʞ ǝM
uo ƃuıoƃ uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ ǝpısuI
ʇı ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ ǝɹ,noʎ ʇnq ƃuıɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ
ƃuoן os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoƃ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ noʎ ןןǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ I
ʎnƃ ɹǝɥʇo ʎuɐ ɯoɹɟ sıɥʇ ʇǝƃ ʇ,upןnoʍ noʎ
ɟo ƃuıʞuıɥʇ ɯ,I ʇɐɥʍ s,ʇuǝɯʇıɯɯoɔ ןןnɟ ∀
I op os puɐ sǝןnɹ ǝɥʇ ʍouʞ noʎ
ǝʌoן oʇ sɹǝƃuɐɹʇs ou ǝɹ,ǝM
1 up, 3y,
2 replies
i didnt even read this and i know its a rickroll
1 up, 3y
ikr
1 up, 3y
it has to be.
1 up, 3y
thanks for the advice
1 up, 3y
haha i'm not falling for it THAT easily
2 ups, 3y,
1 reply
across the international dateline its already meme day (hello japan, korea, aussies, whatever else)
1 up, 3y
WERE IN AMERICA BOI
9 ups, 3y,
1 reply
Alright let's make this official
3 ups, 3y
9 ups, 3y,
1 reply
2 ups, 3y,
1 reply
Say Goodbye
2 ups, 3y
9 ups, 3y
9 ups, 3y,
3 replies
4 ups, 3y
true
[deleted]
5 ups, 3y,
1 reply
we have 2 rickroll days
5 ups, 3y,
1 reply
2 ups, 3y,
1 reply
2 ups, 3y,
1 reply
1 up, 3y,
1 reply
1 up, 3y
1 up, 3y
me too. I hate pranks
8 ups, 3y,
4 replies
AND ON THIS DAY WE ONLY POST MEMES ABOUT RICK
3 ups, 3y
yes
2 ups, 3y
yes
2 ups, 3y,
1 reply
here is a celebratory link for this great occasion: https://www.youtube.com/watch?v=iik25wqIuFo
2 ups, 3y,
1 reply
Damn it, A rick roll again!! Why everyone always do rick roll?! LOL
[deleted]
2 ups, 3y
IK
1 up, 3y
Show More Comments
Flip Settings
Change My Mind memeCaption this Meme
Created with the Imgflip Meme Generator
IMAGE DESCRIPTION:
February 6th should be National Meme Day in honor of Rick Astley's birthday.
hotkeys: D = random, W = upvote, S = downvote, A = back
Feedback