Imgflip Logo Icon

National Meme Day

National Meme Day | February 6th should be National Meme Day in honor of Rick Astley's birthday. | image tagged in memes,change my mind,funny | made w/ Imgflip meme maker
share
75,559 views 1642 upvotes Made by welplayedmemes 4 weeks ago
Change My Mind memeCaption this Meme
Add Meme
Add Image
Post Comment
Best first
201 Comments
reply
28 ups, 3w,
2 replies
Rick Astley | APPROVED | image tagged in rick astley | made w/ Imgflip meme maker
reply
2 ups, 3w
BUT HE SAID HE’D NEVER GIVE YOU UP
reply
1 up, 3w
NEVER GONNA FROST MY CAKE  NEVER GONNA DECORATE IT NEVER GONNA SLICE IT UP OR DESSERT YOU ! | made w/ Imgflip meme maker
reply
22 ups, 3w,
2 replies
Anime Yes Yes Yes Yes | image tagged in anime yes yes yes yes | made w/ Imgflip meme maker
reply
12 ups, 3w
reply
2 ups, 3w
Maybe It should be national troll day instead. Save another day for National Meme Day
reply
17 ups, 3w,
2 replies
reply
4 ups, 3w,
1 reply
reply
2 ups, 3w
reply
2 ups, 3w
XD
reply
16 ups, 3w
reply
16 ups, 3w,
3 replies
reply
12 ups, 3w,
1 reply
my only issue is that it should be International Meme Day, not national.
reply
4 ups, 3w,
1 reply
the diference?
reply
1 up, 3w,
1 reply
national = just in the country
international = all over the globe
reply
1 up, 3w
ok then I agree
reply
4 ups, 3w
Yes it is
reply
3 ups, 3w,
1 reply
we got 2 days bois
reply
3 ups, 3w,
3 replies
1 more!
reply
3 ups, 3w,
1 reply
on saturday? im too lazy to look at my calender
reply
3 ups, 3w
exactly, WE NEED TO RAMPAGE MEMES ON IMGFLIP OF RICKROLL TOMORROW
reply
3 ups, 3w,
3 replies
Today!!! Please read this uʍop ǝpısdn

noʎ ʇɹǝsǝp ɹǝʌǝ 'ɹǝʌǝu ןן,I
noʎ ʇɹnɥ puɐ punoɹɐ unɹ ɹǝʌǝu ןן,I 'oN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʇnq ƃuıɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ
ƃuoן os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹǝsǝp ɹǝʌǝ 'ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹnɥ puɐ punoɹɐ unɹ ɹǝʌǝu ןן,I 'oN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝu ɯ,I 'oN
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝǝs oʇ puıןq ooʇ ǝɹ,noʎ ǝɯ ןןǝʇ ʇ,uoᗡ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ ǝɯ ʞsɐ noʎ ɟı pu∀
ʇı ʎɐןd ɐuuoƃ ǝɹ,ǝʍ puɐ ǝɯɐƃ ǝɥʇ ʍouʞ ǝM
uo ƃuıoƃ uǝǝq s,ʇɐɥʍ ʍouʞ ɥʇoq ǝʍ ǝpısuI
ʇı ʎɐs oʇ ʎɥs ooʇ ǝɹ,noʎ ʇnq ƃuıɥɔɐ uǝǝq s,ʇɹɐǝɥ ɹnoʎ
ƃuoן os ɹoɟ ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ uʍouʞ ǝʌ,ǝM
noʎ ʇɹnɥ puɐ ǝıן ɐ ןןǝʇ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ǝʎqpooƃ ʎɐs ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
ʎɹɔ noʎ ǝʞɐɯ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
noʎ ʇɹǝsǝp puɐ punoɹɐ unɹ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
uʍop noʎ ʇǝן ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
dn noʎ ǝʌıƃ ɐuuoƃ ɹǝʌǝN
puɐʇsɹǝpun noʎ ǝʞɐɯ ɐʇʇoƃ
ƃuıןǝǝɟ ɯ,I ʍoɥ noʎ ןןǝʇ ɐuuɐʍ ʇsnɾ I
ʎnƃ ɹǝɥʇo ʎuɐ ɯoɹɟ sıɥʇ ʇǝƃ ʇ,upןnoʍ noʎ
ɟo ƃuıʞuıɥʇ ɯ,I ʇɐɥʍ s,ʇuǝɯʇıɯɯoɔ ןןnɟ ∀
I op os puɐ sǝןnɹ ǝɥʇ ʍouʞ noʎ
ǝʌoן oʇ sɹǝƃuɐɹʇs ou ǝɹ,ǝM
reply
1 up, 3w,
2 replies
i didnt even read this and i know its a rickroll
reply
1 up, 3w
ikr
reply
1 up, 3w
it has to be.
reply
1 up, 3w
thanks for the advice
reply
1 up, 3w
haha i'm not falling for it THAT easily
reply
2 ups, 3w,
1 reply
across the international dateline its already meme day (hello japan, korea, aussies, whatever else)
reply
1 up, 3w
WERE IN AMERICA BOI
reply
9 ups, 3w,
1 reply
Alright let's make this official
reply
3 ups, 3w
reply
9 ups, 3w,
1 reply
reply
2 ups, 3w,
1 reply
Say Goodbye
reply
2 ups, 3w
reply
9 ups, 3w
reply
9 ups, 3w,
3 replies
reply
4 ups, 3w
true
reply
5 ups, 3w,
1 reply
we have 2 rickroll days
reply
5 ups, 3w,
1 reply
reply
2 ups, 3w,
1 reply
reply
2 ups, 3w,
1 reply
reply
1 up, 3w,
1 reply
reply
1 up, 3w
reply
1 up, 3w
me too. I hate pranks
reply
8 ups, 3w,
4 replies
AND ON THIS DAY WE ONLY POST MEMES ABOUT RICK
reply
3 ups, 3w
yes
reply
2 ups, 3w
yes
reply
2 ups, 3w,
1 reply
here is a celebratory link for this great occasion: https://www.youtube.com/watch?v=iik25wqIuFo
reply
2 ups, 3w,
1 reply
Damn it, A rick roll again!! Why everyone always do rick roll?! LOL
reply
2 ups, 3w
IK
reply
1 up, 3w
Show More Comments
Flip Settings
memes
gifs
other
Change My Mind memeCaption this Meme
Created with the Imgflip Meme Generator
IMAGE DESCRIPTION:
February 6th should be National Meme Day in honor of Rick Astley's birthday.
hotkeys: D = random, W = upvote, S = downvote, A = back
Feedback